Home
Menu
Zoeken Annuleer

               
Een vrije dag aanvragen

               

Vrij vragen moet altijd door de ouders/verzorgers schriftelijk gebeuren bij de directeur van de school. De directeur beslist of uw kind vrij kan krijgen. Het verlofformulier kunt u via school opvragen of via deze link.   Verlofformulier leerlingen september 2020.pdf
               
Als de school vermoedt dat uw kind ongeoorloofd niet op school is, wordt dit met de ouders/verzorgers besproken en eventueel ook doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 
               
Als uw kind naar de dokter, tandarts of specialist moet tijdens de lesuren hoeft u dat niet aan te vragen. Geef het wel tijdig door aan de leerkracht. Dit kan via Parro.