Home
Menu
Zoeken Annuleer
               

Reglementen Medezeggenschapsraad

               
De basis voor medezeggenschap in het onderwijs is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Echter deze wet laat ook veel keuzemogelijkheden open die door de betrokkenen (MR en schooldirectie) in goed overleg moeten worden ingevuld. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in onderstaande reglementen.
Huishoudelijk reglement MR obs Bargerpaske
Reglement MR obs Bargerpaske