Home
Menu
Zoeken Annuleer

Leerplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling

         

Programma Alternatieve Denkstrategieën

         

PAD

In de groepen werken we met de lessenserie van PAD, de PAD plek en het PAD kind van de week. Deze leerling staat die week in het zonnetje en krijgt aan het eind van de week de complimentenkaart van de klasgenoten.


De uitgangspunten:
           
Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een leerplan gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Met dit programma is het schoolteam getraind hoe op professionele wijze te werken aan de sociale competenties van de leerlingen.
       

Het PAD-leerplan heeft twee hoofddoelstellingen:

Het bevorderen van de zelfkennis en de sociale vaardigheid van de leerlingen. Leerlingen krijgen inzicht in de manier waarop hun emoties invloed hebben op hun eigen functioneren. Daardoor worden ze vaardiger in het omgaan met anderen.

ANTI-PESTPROTOCOL OBS DE SCHAKEL
         
Het bevorderen van onderwijskundige en opvoedkundige processen in de groep.


De hoofddoelstellingen zijn onder te verdelen in subdoelstellingen:

De leerlingen ontwikkelen zelfcontrole. Zij bezinnen zich voordat ze handelen, ook wanneer ze van streek zijn of geconfronteerd  worden met een moeilijke situatie.


De leerlingen versterken hun gevoel van eigenwaarde. Hun zelfvertrouwen neemt toe en ze ontwikkelen vaardigheden als het geven en ontvangen van complimenten.


De leerlingen herkennen (lichamelijke) gewaarwordingen als gevoelens en leren met welke woorden zij die gevoelens kunnen benoemen. 


De leerlingen weten dat nare gevoelens tot probleemsituaties kunnen leiden.


De leerlingen kunnen hun gedrag door middel van taal sturen. Zij kunnen zichzelf bijvoorbeeld opdrachten geven als: 'Eerst rustig worden en even wachten, tel tot 10'. 


De leerlingen kunnen over hun gevoelens communiceren en discussiëren met anderen.


De leerlingen zien en begrijpen verschillen en overeenkomsten tussen gevoelens, reacties en standpunten van henzelf en van anderen.


De leerlingen leren de relatie te zien tussen oorzaak en gevolg, waardoor ze zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag.


De leerlingen weten en begrijpen dat hun gedrag anderen beïnvloedt.


De leerlingen leren nieuwe woorden die betrekking hebben op logisch denken en probleem oplossen. Ze begrijpen de woorden en kunnen ze toepassen.


De leerlingen kennen de stappen die nodig zijn bij het oplossen van problemen en kunnen deze toepassen.

De leerlingen herkennen problemen en conflicten in sociale interacties.


De leerlingen ontwikkelen vaardigheden in het voorkomen en/of oplossen van problemen en conflicten in sociale interacties.


De leerlingen raken gemotiveerder en creatiever: ze worden zich meer bewust van hun positieve gevoelens en eigenschappen en kunnen deze beter inzetten.

       
In het PAD-leerplan spelen vier thema's een centrale rol:

Zelfbeeld: Hoe waardeer ik mijzelf en hoe gedraag ik mij tegenover mijn leeftijdgenoten?Zelfcontrole: Hoe stem ik mijn gedrag op mijn gevoelens af?

Gevoelens: Hoe ga ik om met de gevoelens van mijzelf en de ander? Problemen oplossen: Hoe kan ik op een prettige en goede manier een probleem oplossen
         

Programma Alternatieve Denkstrategieën. methode voor sociale en emotionele competentie in de basisschool groep1-2. | Illustraties